دختری که بخاطر نمره استادش را با کلاه کاسکت نیترینوس خفه کرد

حمل و نقل با موتور سیکلت و دوچرخه در تایوان رایج شده است، این مطالعه برای بررسی اثر محافظتی استفاده از کلاه کاسکت نیترینوساز در هنگام تصادفات موتورسیکلت و دوچرخه با استفاده از یک مطالعه همسان امتیاز گرایش بر اساس داده‌های سیستم ثبت تروما طراحی شده است.

داده های بیماران بزرگسال بستری شده به دلیل تصادفات موتورسیکلت یا دوچرخه بین 1 ژانویه 2009 تا 31 دسامبر 2015 از سیستم ثبت تروما بازیابی شد. این افراد شامل 7735 موتورسوار با استفاده از کلاه کاسکت، 863 موتورسوار بدون استفاده از کلاه کاسکت، 76 دوچرخه سوار با استفاده از کلاه کاسکت و 647 دوچرخه سوار بدون استفاده از کلاه کاسکت بودند.

اندازه گیری پیامد اولیه مرگ و میر در بیمارستان بود. پیامدهای ثانویه مدت بستری در بیمارستان (LOS)، میزان پذیرش در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) و ICU LOS بود. داده‌های پیوسته توزیع شده نرمال با استفاده از آزمون t غیر زوجی دانشجوی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و داده‌های توزیع شده غیرعادی با استفاده از آزمون U Mann-Whitney مقایسه شدند.

برای مقایسه داده‌های طبقه‌بندی شده از آزمون‌های دقیق فیشر یا کای‌دو پیرسون دو طرفه استفاده شد. تطبیق امتیاز تمایل با استفاده از نرم افزار NCSS با تنظیم متغیرهای کمکی زیر انجام شد. جنس، سن و بیماری های همراه. برای ارزیابی اثر استفاده از کلاه کاسکت بر میزان مرگ و میر موتورسواران و دوچرخه سواران از رگرسیون لجستیک بیشتر استفاده شد.

پس از تطبیق امتیاز گرایش برای متغیرهای کمکی، از جمله جنس، سن، و بیماری‌های همراه، 856 جفت موتورسوار متعادل و 76 جفت دوچرخه‌سوار برای مقایسه نتایج شناسایی شدند که نشان می‌دهد استفاده از کلاه کاسکت در بین موتورسواران با نرخ مرگ و میر کمتری همراه است.

در مقابل، استفاده از کلاه کاسکت در بین دوچرخه سواران با کاهش مرگ و میر مرتبط نبود. LOS بیمارستان نیز برای موتورسوارانی که از کلاه کاسکت استفاده نمی‌کردند به طور قابل‌توجهی کوتاه‌تر از کسانی بود که از کلاه کاسکت استفاده نمی‌کردند.

اگرچه برای دوچرخه‌سواران، استفاده از کلاه کاسکت با LOS بیمارستان مرتبط نبود. تعداد کمتری از موتورسوارانی که از کلاه کاسکت استفاده می‌کردند، بدون توجه به شدت آسیب، در ICU بستری شدند. با این حال، تفاوت معنی داری بین نرخ پذیرش ICU بین دوچرخه سواران با و بدون کلاه کاسکت مشاهده نشد.